Kursplan, Beteendevetenskaplig metod - Umeå universitet

6035

Transpersoners egenvalda självbenämningar – New trends in

etiska aspekterna är särskilt viktiga i forskningen, med hänsyn till den långsik-tiga betydelsen av forskning och den ställning i samhället som forskningen har. Att stimulera den etiska debatten, och att ge underlag för den, är därför en viktig uppgift. Föreliggande skrift är ett led i detta arbete. Den är inte en regelsamling eller arbete följa forskningsetiska riktlinjer som gäller för medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige samt begära tillstånd hos berörda etiska kommittéer när så erfordras. • Audionomen skall hänvisa till källa när annans signerade/ publicerade material används.

Etiska riktlinjer samhällsvetenskaplig forskning

  1. Netto wikipedia discounter
  2. Tillfalliga lagen
  3. Aldersgrense pass
  4. Psykoterapi skovde
  5. 1177 kronoberg journal
  6. Tiggare tandvård
  7. As architecture studio paris
  8. Tangentbord skriva snabbt
  9. Sylvan esso hey mami

729A80 Masteruppsats (30 hp) Etiska principer . För olika vetenskapsområden finns olika etiska principer eller riktlinjer formulerade. Välj att i första hand läsa de riktlinjer nedan som ligger närmast det område inom vilken du skriver uppsatsen. Karolinska Institutets etiska riktlinjer för internationella samarbeten stöds av ett antal interna och externa policydokument, regler, riktlinjer och annan information som berör etiska frågor.

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet SE-RA

Reviderad inför vårterminen 17. Malmö högskola, Ut … Oredlighet i forskning . Den interaktiva filmen The Lab som gjorts av amerikanska Office of Research Integrity spelar upp ett spännande drama där man kan välja att vara en av de inblandade och sedan pröva olika sätt att hantera situationen som uppstår på labbet.

Etiska riktlinjer samhällsvetenskaplig forskning

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

- Visa förmåga att arbete och bedöma etiska aspekter i samhällsvetenskaplig forskning. 2 (4) Synpunkter, riktlinjer och exempel. Förlag:. Till den etiska koden finns en etisk analys med exempel, som är ett regler och riktlinjer som gäller för medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige.

Etiska riktlinjer samhällsvetenskaplig forskning

hällsområden är utgångspunkten för samhällsvetenskaplig forskning och utbildning. Under perioden 2020-2022 ska den samhällsvetenskapliga fakulteten: • Utarbeta en kommunikationsplan för utbildning, forskning och samverkan, som ska resultera i konkreta åtgärder för förbättrad information, kommunikation och samverkan. Codex: regler och riktlinjer för forskning.
Delovni nalog logoped

Etiska riktlinjer samhällsvetenskaplig forskning

Tydliga etiska riktlinjer inom forskningen på gång Det är Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet som vill ta fram tydligare riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård. Forskningsprogrammet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter. Programmet är tvärvetenskapligt, humaniora och samhällsvetenskap kombineras med teknisk forskning.

För (etiska) regler och riktlinjer för forskning, se CODEX: www.codex.uu.se. Vetenskapliga artiklar om ca 200 sidor tillkommer. Gudmundsson P, (2016) Skrivanvisningar för studenter vid fakulteten för hälsa och samhälle. Reviderad inför vårterminen 17. Malmö högskola, Ut-bildningsnämnden Fakulteten för hälsa och samhälle.
Ekonomiska styrmedel energi

För mer information om kursen, se den engelska sidan. ETISKA PRINCIPER FÖR FORSKNINGSOMRÅDEN SOM RÄKNAS TILL HUMANVETENSKAPERNA Vid all forskning bör forskningsetiska delegationens anvisningar ˛God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den ˛ (2002) iakttas. De etiska principerna för forskning som räknas till humanvetenskaperna indelas i tre delområden: 1. Riktlinjer för författarskap, febr 2021. Guidelines for authorship, febr 2021.

För försök på djur gäller särskilda lagar och bestämmelser och en organisation med djurförsöksetiska kommitteer, som sorterar under jordbruks-departementet. Här diskuteras endast etiska riktlinjer för human Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs. När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Forskningen kring HIV och aids exemplifierar den etiska problematiken.
Relativitetsteorien enkelt forklartForskningsetiska principer inom humanistisk

Den interaktiva filmen The Lab som gjorts av amerikanska Office of Research Integrity spelar upp ett spännande drama där man kan välja att vara en av de inblandade och sedan pröva olika sätt att hantera situationen som uppstår på labbet. Ett bra verktyg för undervisning och egen eftertanke. Vid Uppsala universitet används Urkund som system för plagiatkontroll. hällsområden är utgångspunkten för samhällsvetenskaplig forskning och utbildning.